Tri, B. D. M., B. D. P. Chi, N. H. Nhan, và D. N. Giang Lam. “HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 6, Tháng Mười 2021, doi:10.52163/vjcm.v62i6.176.