Huy, L. N. ., N. B. . Hòa, L. M. . Giang, N. H. . Bình, và Đinh V. . Lượng. “5. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM THEO THANG ĐIỂM PHQ-9 Ở NGƯỜI BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 65, số p.h CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, Tháng Năm 2024, doi:10.52163/yhc.v65iCD3.1100.