[1]
N. Q. Tĩnh và L. N. Quang, “THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019”, YHCĐ, vol 62, số p.h 3 (2021), tháng 5 2021.