[1]
B. D. Phuong Chi, B. D. M. Tri, B. T. Hiep, và T. N. Anh, “TÍNH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT”, YHCĐ, vol 62, số p.h 3 (2021), tháng 5 2021.