[1]
B. T. . Hiệp, N. T. X. Hoàng, Đỗ V. Mãi, và N. Đức Lộc, “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ”, YHCĐ, vol 62, số p.h 2 (2021), tháng 4 2021.