[1]
Q. T. . Yến, “THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, YHCĐ, vol 63, số p.h chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, tháng 11 2022.