[1]
B. T. . Bun, B. C. . Vin, và N. H. . Bắc, “MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CỦA NAM GIỚI VIỆT NAM”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.