[1]
P. M. . Ngọc và N. . Quang, “GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ”, YHCĐ, vol 63, số p.h chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, tháng 11 2022.