[1]
N. D. . Khánh, N. Q. . Đạt, N. . Quang, T. H. . Giang, N. H. . Thảo, và C. Đắc . Tuấn, “U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN)”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.