[1]
N. . Quang, N. A. . Tú, và P. M. . Ngọc, “CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.