[1]
T. L. D. . Anh, T. H. . Minh, T. T. . Phong, và T. T. . Vũ, “CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ CƯƠNG DƯƠNG VẬT KÉO DÀI THỂ LƯU LƯỢNG CAO: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP”, YHCĐ, vol 63, số p.h chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, tháng 11 2022.