[1]
N. D. . Khánh, C. Đắc . Tuấn, N. . Quang, T. H. . Giang, N. H. . Thảo, và B. V. . Quang, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.