[1]
V. H. . Tâm, P. V. . Lình, D. T. N. . Thu, N. P. . Lộc, T. C. . Thành, và Đàm V. . Cương, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT HAI BÊN NGẢ BẸN-BÌU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ”, YHCĐ, vol 63, số p.h chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, tháng 11 2022.