[1]
T. T. N. . Anh, T. T. C. . Mai, N. V. . Hoa, và N. . Quang, “MỘT SỐ BỆNH LÝ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN GIỚI TÍNH GẶP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2022”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.