[1]
N. T. . Thành và T. H. . Nam, “HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU THẮT TĨNH MẠCH TINH GIÃN TRÊN BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.