[1]
T. H. . Minh, N. Q. . Trung, N. T. . Quang, T. L. D. . Anh, T. P. . Hòa, và T. T. . Phong, “ĐẶT THỂ HANG NHÂN TẠO LOẠI 3 MẢNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG NẶNG SAU CHẤN THƯƠNG GÃY KHUNG CHẬU PHỨC TẠP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.