[1]
N. . Quang, P. M. . Ngọc, Đinh H. . Việt, T. K. . Cường, N. A. . Tú, và N. T. H. . Hiệp, “HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”, YHCĐ, vol 63, số p.h 7, tháng 11 2022.