[1]
N. T. . Bình, ĐoànThị . Hương, P. V. . Hiếu, T. T. . Dũng, và N. T. . Tình, “THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, NĂM 2020”, YHCĐ, vol 63, số p.h 6, tháng 11 2022.