[1]
V. T. . Hường và T. B. . Kiên, “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG”, YHCĐ, vol 63, số p.h 6, tháng 11 2022.