[1]
M. Đắc . Việt, N. T. . Thủy, và T. T. K. . Oanh, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CHUÔI KHỚP CORAIL Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI DƯỚI 50 TUỔI”, YHCĐ, vol 63, số p.h 6, tháng 11 2022.