[1]
N. X. . Kiên, N. V. . Chuyên, và Đinh T. . Xuyến, “THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA CHO TRẺ EM <36 THÁNG TUỔI TẠI VIỆT NAM 2019-2021”, YHCĐ, vol 63, số p.h 6, tháng 11 2022.