[1]
T. T. . Thắng, N. Q. . Thiều, và Q. A. . Trâm, “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (2020)”, YHCĐ, vol 63, số p.h 6, tháng 11 2022.