[1]
T. T. . Lý, L. V. . Nhân, T. Q. . Thắng, N. T. . Trang, và Đào V. . Dũng, “THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, NĂM 2020-2021”, YHCĐ, vol 63, số p.h 6, tháng 11 2022.