[1]
V. T. . Tùng, N. H. . Toàn, N. T. T. . Trinh, T. T. . Vinh, và N. T. M. . Phương, “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III”, YHCĐ, vol 63, số p.h Chuyên đề tháng 9, tháng 9 2022.