[1]
B. T. Duyên và Đặng L. Trí, “TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020”, YHCĐ, vol 62, số p.h 3 (2021), tháng 5 2021.