[1]
N. T. H. . Minh và Đỗ T. T. . Hương, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM”, YHCĐ, vol 63, số p.h 3, tháng 5 2022.