[1]
T. T. T. . Bình và N. D. . Luật, “KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021”, YHCĐ, vol 63, số p.h 3, tháng 5 2022.