[1]
L. N. . Minh, “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”, YHCĐ, vol 63, số p.h 3, tháng 5 2022.