[1]
N. K. . Anh, “Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng”, YHCĐ, vol 63, số p.h 2, tháng 4 2022.