[1]
V. D. Trần và V. D. Trương, “SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU–PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT NĂM 2020”, YHCĐ, vol 62, số p.h 1, tháng 11 2020.