[1]
L. T. . Lan, N. T. . Nhung, và P. N. . Khái, “THỰC TRẠNG NHIỄM ASEN TRONG THỰC PHẨM TẠI 6 XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2017”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.