[1]
L. L. . Nghĩa, Đỗ H. . Việt, N. B. . Ngọc, L. P. . Hoa, P. L. . Tới, và H. B. . Duy, “TÌNH TRẠNG LỢI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ NĂM THỨ BA CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 ”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.