[1]
T. T. T. . Thuỷ, N. Q. . Vinh, N. Q. . Trúc, và N. V. . Tập, “KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5S TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.