[1]
N. T. V. . Anh, V. A. . Dũng, L. Đức . Cường, V. Đức . Anh, và Đỗ T. . Anh, “Một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng của học sinh tại 2 trường Trung học cơ sở thành phố Thái Bình năm 2020”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.