[1]
H. T. K. . Hậu, P. T. T. . Tiên, T. T. . Nghiệp, và N. P. T. . Hiếu, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUANG ĐÔNG THỂ MI BẰNG LASER VI XUNG CHỌN LỌC TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM TUYỆT ĐỐI”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.