[1]
N. T. T. . Tâm, P. T. T. . Tiên, N. T. . Tùng, và L. M. . Tuấn, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT ĐẶT VAN DẪN LƯU AHMED TRÊN MẮT GLÔCÔM THỨ PHÁT SAU CẮT DỊCH KÍNH”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.