[1]
N. T. M. . Hương, V. T. . Thu, Đinh H. . Linh, và Đinh T. T. . Hương, “TÁI HẸP STENT SAU CAN THIỆP NỘI MẠCH TẦNG CHẬU – ĐÙI Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH DO XƠ VỮA”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.