[1]
L. T. D. . Trinh, N. T. . Bình, N. M. . Tuân, và P. D. . Quang, “KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM VIRUT VIÊM GAN B Ở ĐỒNG BÀO KHMER HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.