[1]
N. N. . Thiện và P. T. M. . Phương, “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MÓNG TRONG BỆNH VẢY NẾN BẰNG TIÊM TẠI CHỖ TRIAMCINOLONE ACETONIDE”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.