[1]
B. Đặng M. . Trí, P. N. . Tâm, L. P. N. . Thảo, và N. H. . Bền, “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH SAU PHẪU THUẬT BASEDOW TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.