[1]
B. T. . Hiệp, P. V. . Phong, Q. T. T. . Hằng, và Đoàn N. G. . Lâm, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2”, YHCĐ, vol 63, số p.h 1, tháng 1 2022.