[1]
V. C. Nguyễn, T. D. H. Đinh, và V. K. Trần, “THỰC TRẠNG NHIỄM KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM PHOMAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020”, YHCĐ, vol 62, số p.h 1 (2021), tháng 11 2020.