[1]
N. H. Ben, P. V. Manh, B. D. Hoan, V. Q. Phong, N. V. Khoi, và N. M. Phuong, “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.