[1]
T. T. Ly, T. Q. Thang, và D. D. Luong, “SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG, GIAI ĐOẠN 2010-2020”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.