[1]
T. T. T. Duong, T. T. H. Van, T. T. H. Trang, và N. T. T. Tam, “KHẨU PHẦN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HAI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN ”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.