[1]
L. X. Hien, N. Q. Tien, và T. T. Phuong, “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO DO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SAU KHI RA VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.