[1]
N. M. Tri, L. T. T. Van, L. T. Vinh, V. T. N. Ha, N. T. Phuong, và N. T. . Van, “THỰC TRẠNG SỨC KHỎE THỂ CHẤT CỦA NGƯỜI TỪ 60 TUỔI TRỞ LÊN TẠI CÁC CÂU LẠC BỘ DƯỠNG SINH Ở QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.