[1]
N. H. Long, “BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.