[1]
N. T. . Khanh và N. T. T. Duong, “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HUYẾT ÁP TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THÁNG 1/2021”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.