[1]
P. P. Lien, T. H. Anh, và B. T. M. Anh, “BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG, NĂM 2020”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.